m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

youaresogod

- 准备食材 -

  • 鸡蛋 3个
  • 大西红柿 1个
  • 半勺
  • 半勺
  • 鸡精 半勺

- 步骤 -

  • 1、鸡蛋在碗里打好,西红柿切小块,锅里放油八分热把鸡蛋炒熟盛出来

  • 2、用水冲洗一下锅把鸡蛋渣渣冲掉

  • 3、放点油把西红柿放进去炒

  • 4、西红柿快熟了放糖鸡精盐家鸡蛋一起炒