m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

小王大王

- 准备食材 -

  • 里脊肉 13块
  • 黄酒,老姜,葱

- 步骤 -

  • 1、里脊肉切片,用黄酒、葱、姜、盐,腌制15分钟

  • 2、准备鸡蛋1个

  • 3、面粉

  • 4、面包糠

  • 5、把肉放在鸡蛋里裹一下,在放在面粉里在裹一下,在放在鸡蛋里裹一下,最后放在面包糠里裹一下!

  • 6、最后放在油里煎!