m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

我还是我

- 准备食材 -

  • 新鲜豌豆
  • 凉白开

- 步骤 -

  • 1、豌豆泡水一夜,去皮,放高压锅加刚没过的水,煮20分钟

  • 2、水和豆一起倒入搅拌机打碎

  • 3、搅拌机打好倒入不粘锅加糖炒至浓稠

  • 4、铺上保鲜膜好脱模,倒入保鲜盒冷藏2小时

  • 5、取出切件,成品

  • 6、成品

  • 7、成品