m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

迷妷茬┾瞳芤

- 准备食材 -

  • 五花肉
  • 冰糖

- 步骤 -

  • 1、姜切片.葱切断.葱叶切成葱花.

  • 2、大块五花肉煮熟..再切成小块(煮熟在切不容易变形.也比较好切)

  • 3、锅里热油下冰糖.炒至油里不冒泡泡

  • 4、五花肉下锅.翻炒让肉裹上糖色.放入葱姜

  • 5、加水将肉盖过.小火炖40分钟

  • 6、最后撒上葱花