m_home_icon_list m_home_icon_search m_home_navigation_icon_arrow

好吃友营养

帮小友nidZ

- 准备食材 -

  • 蚂蚁农场青汁 2包
  • 低筋面粉 150g
  • 鸡蛋 3个
  • 白糖 60g
  • 玉米油 15g
  • 牛奶 125g
  • 3g
  • 泡打粉 2g

- 步骤 -

  • 1、取两个干净的盆,分离出蛋清、蛋白。

  • 3、开始打发蛋白,加三分之一的糖,逐渐打发分三次加入白糖,最后打至小尖角即可。